Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes.

Snel naar de juiste informatie

Artikel 1. Algemeen

1.1 Qusito is een vennootschap onder firma, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 78475651, gevestigd aan de Molenveldstraat no. 90 te 6001 HL Weert.

1.2 Qusito is een internet platform dat de vraag van gebruikers en het aanbod van leveranciers/verkopers bij elkaar brengt op de website www.qusito.nl.

1.3 Indien u zich inschrijft op of gebruik maakt van het platform van Qusito, zijn deze gebruikersvoorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Platform

2.1 Via het platform van Qusito kunt u korting verkrijgen op grote(re) aankopen. Op de website van Qusito zijn de leveranciers/verkopers te vinden. Het gaat om aankopen en/of aanneming van werk(zaamheden). Als hierna wordt gesproken over koop, valt daar het deel aanneming ook onder.

2.2 De mogelijke besparing via het platform is in twee mogelijke delen opgesplitst. Ten eerste is er de eventuele directe korting bij de leverancier/verkoper. Deze verkrijgt u indien van toepassing rechtstreeks bij de leverancier/verkoper als u zich volledig heeft ingeschreven op de website van Qusito. Ten tweede kan er een eventuele cashback ontstaan, indien het platform meerdere kopers heeft samengebracht met de desbetreffende leverancier/verkoper en tussen hen daadwerkelijk een koop (en betaling) heeft plaatsgevonden. Op de website van Qusito is te zien wanneer en of u in aanmerking komt voor een directe korting en/of een cashback en zo ja voor welk bedrag c.q. percentage van de koopsom.

2.3 Om voor de cashback in aanmerking te komen, dient:
– uw inschrijving op het platform volledig te zijn;
– u een (koop)overeenkomst met of bevestiging van de leverancier/verkoper via het platform te uploaden;
– u een account te hebben aangemaakt bij Stripe, zie artikel 3;
– u de leverancier/verkoper daadwerkelijk betaald te hebben;

2.4 Qusito wordt in geen geval partij in de rechtsverhouding c.q. bij de overeenkomst met de leverancier/verkoper. Klachten dienen rechtstreeks met de leverancier/verkoper te worden afgehandeld.

Artikel 3. Betalingen cashback

3.1 Indien genoeg mogelijke klanten zijn samengebracht met de desbetreffende leverancier/verkoper, kan er sprake zijn van een cashback. Dit is per deal zichtbaar op het Qusito dashboard op de website.

3.2 Om een cashback te kunnen verkrijgen dient u een account aan te maken bij online betaalplatform Stripe (zie www.stripe.com). Dit kan via de website van Qusito. Alleen als uw account compleet is, kan uitbetaling van de cashbackactie plaatsvinden.

3.3 Op uw account bij Stripe zijn de voorwaarden va Stripe van toepassing. Deze voorwaarden vindt u hier: Stripe Services Agreement. Hierin is Qusito geen partij en Qusito heeft op de voorwaarden en handelingen van Stripe geen enkele invloed.

3.4 Omdat een cashback pas plaatsvindt nadat meerdere klanten tot een daadwerkelijke koop zijn gekomen bij de desbetreffende leverancier/verkoper, kan het moment van de uitbetaling op zich laten wachten. Uitbetaling vindt plaats nadat de claimfase is afgerond. Deze claimfase is zichtbaar op de website. Op Qusito rust geen verplichting eerder tot uitbetaling over te gaan dan nadat de koop voor elke inschrijver is afgerond bij de desbetreffende leverancier/verkoper en de leverancier/verkoper de betalingen van alle inschrijvers heeft verkregen.

3.5 De cashback vindt bovendien enkel plaats indien de desbetreffende leverancier/verkoper deze ook daadwerkelijk heeft uitbetaald aan Qusito. Een cashback wordt aldus niet gegarandeerd door Qusito. Uiteraard zal Qusito zich inspannen om de cashback te laten plaatsvinden.

Artikel 4. Privacy

4.1 Qusito gebruikt uw gegevens alleen ten behoeve van het doel van haar website en platform.

4.2 Qusito deelt uw gegevens alleen met het online betaalplatform Stripe, gedurende en nadat u daar zelf een account heeft aangemaakt. Dit account bij Stripe is nodig om een cashback betaling te kunnen verrichten.

4.3 Nadat het account is aangemaakt bij Stripe, verwerkt Stripe uw gegevens verder volgende de voorwaarde van Stripe zelf. Zie ook artikel 3.3.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Qusito is niet aansprakelijk voor fouten, gebreken, tekortkomingen en dergelijke van de leverancier/verkoper. Afspraken met de leverancier/verkoper worden rechtstreeks gemaakt tussen u en de leverancier/verkoper.

5.2 Qusito is niet aansprakelijk voor eventuele problemen als gevold van het gebruik van het betaalplatform van Stripe. Ook voor andere eventuele (onrechtmatige) handelingen van Stripe is Qusito niet aansprakelijk. Qusito is hierin ook geen aanspreekpunt.

5.3 Qusito zal zich inspannen om een juist functionerende en veilige website te leveren. Qusito is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) een niet juist functionerende website of veiligheidsissues op de website.

5.4 De aansprakelijkheid van Qusito is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Qusito in het betreffende geval bereid is uit te keren.

Artikel 6. Slotbepalingen

6.1 Op deze gebruikersvoorwaarden, op het gebruik van de website en het platform van Qusito en op alle rechtsverhoudingen met Qusito, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Ten aanzien van eventuele geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd, meer in het bijzonder de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, dit laatste tenzij dwingendrechtelijke regelgeving anders bepaalt.